Välkommen till Bohus Racing Club

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE xx MARS 2024

Välkomna xx mars kl. xx på Gokartcentralen i Kungälv. Vi bjuder på fika såklart!

I år börjar vi med gokartrace och vi bjuder på gokartkörningen för dig som betalat in medlemsavgiften senast 23 mars. Se avgift nedan. Därefter håller vi årsmötet. Viktigt att ni är tid kl 17 för er som ska köra.

Anmälan krävs så vi kan boka körning o fika. Anmälan gör ni senast xx mars till [email protected] eller ett sms till 0704-695382. Ange namn o om ni vill köra gokart eller bara fika.

Har du något du vill ta upp på årsmötet ber vi dig lämna det till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängligt för medlemmar en vecka innan årsmötet. Kontakta [email protected]

Välkommen!

Styrelsen BRC

Kontakt: [email protected]


Medlemsavgifter 2023

Betala in medlemsavgiften för 2023 i god tid innan ni vill ta ut er licens. Maila gärna [email protected] när ni betalt medlemskapet så kan vi låsa upp er licens i LOTS snabbare. Du som betalar medlemsavgift i december månad gäller såklart medlemsskap för nästkommande år.

350:-/enskild, 500:-/familj och 50:-/stödmedlem.

Betalas in till Bg 488-4516.

Kontakta [email protected] vid frågor

//Styrelsen 2023-03-30

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. 

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här:

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Bohus Racing club, 863500-3992, c/o Jens Svensson Skönningared 275, 446 94 Skepplanda (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i föreningenAvtal
FöreningsadministrationAvtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhetAvtal
LicenshanteringAvtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningenAllmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke 
TillträdesförbudRättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkanRättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Denna information kommer mailas ut till er medlemmar samt postas till dem som ej har e-post.

Mvh Styrelsen 2018-05-24

Kläder med klubbens märke!

Nu kan vi medlemmar få klubbens märke på de kläder vi vill ha! Det är bara att besöka Merkus i Kungälv (Rollsbovägen 54) så har de märken som klistrast på kläderna. Antingen köper du kläder hos dem, då ingår märket, eller om du vill ha ett märke på ditt favoritplagg så betalar du 15:- + moms för att de sätter på det!

Besök deras hemsida för mer info om vad som finns för kläder! (Där finns även en karta om ni undrar var detta ligger!)

http://www.mercus.se/se/t/butik.kungalv

Styrelsen 2018-04-01

Kallelse till årsmöte 2018

Välkommen till Bohus Racing Clubs årsmöte 2018

Medlemmarna i Bohus Racing Club kallas härmed till ordinarie årsmöte MÅNDAGEN den 19 mars 2018 kl 18.30 i Ale kulturrum (fd gymnasiet), Nödinge.

Har du något du vill tas upp på mötet ber vi dig lämna det till styrelsen minst 7 dagar före mötet.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen finns tillgänglig för medlemmar från och med 12 mars. Kontakt [email protected]

Välkommen!
Styrelsen

Kontakt: [email protected]

Licenser

Förarlicenser och funktionärslicenser för 2018 går att lösa ut i LOTS från och med 8 december 2017 under förutsätting att medlemsavgiften för 2018 är betald och synlig på klubbens konto. Ni kan alltså med fördel redan nu betala in din medlemsavgift för 2018. (Om medlemsavgiften höjs vid nästa årsmöte får ni bara betala in mellanskillnaden i sådana fall)

Styrelsen

2017-11-01

Medlemskort

Ni som betalar in medlemsavgiften till Bohus Racing club – tänk på att om ni vill ha medlemskort får ni maila mig på [email protected]. Efter beslut förra året så skickas inte dessa ut automatiskt längre.

Årsmötet beslutade om samma medlemsavgifter för 2017.

350:-/enskild, 500:-/familj och 50:-/stödmedlem.

Betalas in till Bg 488-4516.

VIKTIGT!! För att din licens ska vara gilltlig måste du ha betalt din medlemsavgift senast den 31 mars 2017. De vi inte sett någon betalning från den 7 april kommer att spärras i Lots.

Styrelsen